Аналіз заробітної плати

Предыдущая26272829303132333435363738394041Следующая

Метою аналізу заробітної платина підприємствах є з'ясування ступеня економічної доцільності її витрати, щоб не допустити зниження темпів розширеного відтворення, порушення пропорцій між грошовим обігом, товарними фондами і платоспроможним попитом тощо. Засобом управління заробітною платою є нормативний метод, що передбачає встановлення її граничного розміру на одиницю продукції в грошовому вимірі. Цим досягається установлення твердої залежності між збільшенням випуску продукції і сумою засобів, сформованих на оплату праці.

Аналіз використання фонду заробітної плати звичайно починають з визначення економії чи перевитрати фонду заробітної плати по промислово-виробничому персоналу і категоріях працюючих. На другому етапі аналізу визначають витрати фонду заробітної плати за категоріями працюючих, а також вивчають фактори, за рахунок яких отримані його економія чи перевитрата. Такими факторами є чисельність працівників і зміна їхньої середньої заробітної плати.

Важливим етапом аналізу трудових показників є аналіз середньої заробітної плати та дослідженя наскільки зростання продуктивності праці випереджає підвищеня середньої заробітної плати чи відстає від неї.

Практична частина

Задача 1

Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за на основі даних:

Вид робіт Розряд робіт Норма часу на виготовлення одного виробу, хв
Токарні II
Свердлильні
Шліфувальні IIІ

Річна виробнича програма підприємства — 150 тис виробів. Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік — 1740 год.

Задача 2

На наступний рік передбачається наступний план випуску продукції:

Вироби Кількість, шт. Затрати на один виріб, нормо-годин Виконання норми за планом
А
Б
В
Г

Визначити: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1740; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 75% загальної чисельності робітників; чисельність всього ПВП, якщо число професіоналів, фахівців і службовців становить 23% загальної кількості робітників.

Задача 3

Розрахувати зростання продуктивності праці з усієї сукупності факторів на основі даних:

Показник Значення
Годинний виробіток одного робітника в плановому періоді, грн. 14,9
Годинний виробіток одного робітника в базовому періоді, грн. 14,5
Питома вага основних робітників виробництва у чисельності ПВП в плановому періоді, %
Питома вага основних робітників виробництва у чисельності ПВП в базовому періоді, % 72,8
Втрати робочого часу робітників у базовому періоді, %
Втрати робочого часу у плановому періоді, %
Зменшення бюджету робочого часу одного робітника, днів
Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робітником у плановому періодіЗадача 4

Середньо облікова чисельність працівників підприємства за рік становить 1750 чол. Протягом року прийнято на роботу 38 чоловік, звільнено за власним бажанням 27 чол., за порушення трудової дисципліни 3 чол., пішли на пенсію 12 чоловік, вступили до навчальних закладів і покликано в збройні сили 15 чоловік, переведено на інші посади в інші підрозділи підприємства 22 чоловіки.

Визначити коефіцієнт прийняття кадрів, коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт надлишкового обороту (плинності кадрів), коефіцієнт вибуття кадрів.

Задача 5

Визначити значимість в абсолютному виразі і за питомою вагою кожного чинника, що зумовив зростання продуктивності праці на основі слідуючих показників:

Показники Базисний період Звітний період
Годинний виробіток, грн. 7,25
Кількість годин роботи за зміну 7,9 8,05
Кількість явочних днів за рік
Питома вага робітників в загальній чисельності персоналу, %

Тестові завдання

1. Чисельність працівників спискового складу на визначену дату з урахуванням прийнятих і вибулих за цей день працівників:

a) явочна чисельність

b) фонд ресурсів для праці

c) спискова чисельність

d) середньоспискова чисельність

2. Який показник визначається множенням середньоспискової чисельності працюючих на середню тривалість робочого періоду?

a) спискова чисельність

b) явочна чисельність

c) фонд ресурсів для праці

d) середньоспискова чисельність

3. На які основні групи поділяється ПВП?

a) керівники, спеціалісти та технічні виконавці

b) робітники і службовці

c) основні і допоміжні робітники

d) основні робітники та непромисловий персонал

4. Кількість робочих днів, яка максимально може бути відпрацьована протягом планового періоду:

a) календарний фонд робочого часу

b) номінальний фонд робочого часу

c) ефективний фонд робочого часу

d) немає вірної відповіді

5. Показник, що визначається відношенням кількості працівників, звільнених за визначений період із причин виробничого або загальнодержавного характеру до середньоспискової чисельності працівників за той же період:

a) коефіцієнт плинності кадрів

b) коефіцієнт необхідного обороту

c) коефіцієнт надлишкового обороту

d) коефіцієнт вибуття кадрів

Основні терміни і поняття: спискова чисельність, явочна чисельність, середньоспискова чисельність, фонд ресурсів для праці, промислово-виробничий персонал, непромисловий персонал., робітники, службовці, основні і допоміжні робітники, планування праці, планова чисельність працівників, планування продуктивності праці, планування заробітної плати, аналіз чисельності, структури та руху кадрів, оборот робочої сили, коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт надлишкового обороту, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт вибуття кадрів, коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу,календарний фонд робочого часу, номінальний фонд робочого часу, ефективний фонд робочого часу, баланс робочого часу одного працівника, аналіз заробітної плати.

Питання для самоконтролю:

1. З чого складається система трудових показників на підприємстві?

2. Розкрийте сутність показників чисельності та структури кадрів.

3. Що є основою для розрахунку плану по праці? Назвіть показники, що входять до плану по праці.

4. Які існують методи планування чисельності працюючих?

5. Сутність та методи планування зростання продуктивності праці.

6. Розкрийте суть планування фонду заробітної плати за категоріями працюючих.

7. Основні задачі аналізу чисельності та складу працівників.

8. За допомогою яких показників можна проаналізувати рух кадрів на підприємстві?

8. Основні задачі аналізу продуктивності праці.

9. За допомогою яких показників можна проаналізувати ефективність використання робочого часу на підприємстві?

10. Яка мета проведення аналізу заробітної праці на підприємстві?

ТЕМА13


5828129988051616.html
5828163235845043.html
    PR.RU™